I. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a. s. (ďalej len ŠEVT a. s.) a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb ŠEVT-u,  a. s. objednaných z e-shopu www.tlac-sevt.sk.

1.2. Všetky vzťahy medzi ŠEVT–om a.s.  a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3  Obchodný vzťah medzi spoločnosťou ŠEVT, a. s. a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu kupujúci súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 

II. Spôsob objednávania tovaru

 

2.1. Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných ŠEVT- om a. s. je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy ŠEVT-u, a. s. uvedené v reklamných materiáloch alebo na internetovej stránke www.tlac-sevt.sk, a to jednou z foriem: online objednávkou na www.tlac-sevt.sk, poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom.

2.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla:  identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, zástupca kupujúceho zodpovedný za prevzatie dodávky.

 

III. Ceny tovaru, cenníky a ich platnosť

 

3.1.  Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorej výpočet vznikne zadaním kritérií tovaru pre tlač polygrafického výrobku a zohľadnením prípadnej cenovej zľavy, ktorú podľa vnútorných predpisov ŠEVT–u, a. s. prideľuje kupujúcemu ňou oprávnený zástupca.

3.2.  Ceny tovarov sú určené podľa platného základného cenníka, ak v zmluve s kupujúcim nie sú stanovené inak.

 

IV. Dodacie podmienky

 

4.1. Dodacie podmienky (odoberané množstvá tovarov, balenie tovaru, ceny tovarov, termíny dodávok, zľavy z cien tovarov, spôsoby prepravy na miesta dodávok, spôsob preberania dodávok) sú s kupujúcim dohodnuté podľa požiadaviek kupujúceho a prevádzkových možností ŠEVT-u, a. s. stanovených v Zásadách manažérstva kvality a popisoch procesov.

4.2. ŠEVT, a. s. sa zaväzuje dodať tovar zo svojich predajní alebo z centrály podľa dohody s kupujúcim.

4.3. Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky tovaru. Toto neplatí pri využití služby "pošli pohĺadnicu". Sprievodné doklady v tomto prípade n ájdete na www.platbamobilom.sk po prihlásení sa do svojho účtu.

4.4 Termín dodania tovaru alebo služieb je spravidla 3 - 10 pracovných dní a závisí od náročnosti kritérií tlače jednotlivých produktov, ktoré zadá kupujúci v objednávke.    

Expresná tlač do 24hodín - čas začína plynúť až po schválení podkladov -  (platí iba v pracovné dni) - 24 h je čas tlače, nie čas dopravy na vami vybranú predajňu. Do času 24 h nezahřňame kuriéra ani doručenie na poštu.

4.5 Poplatky za poštovné, balné, dopravu a hodnota minimálnej objednávky sú určené nasledovne:

Minimálna výška objednávky   – nad 10 € bez DPH, neplatí pre službu "pošli pohľadnicu".

Spôsob dopravy:

  • osobné vyzdvihnutie v predajniach na celom území SR – 1,80 € s DPH
  • kuriér – 6,- € s DPH
  • balík na poštu - 3,- € s DPH

4.6 Všetky Objednávky v celkovej hodnote nad 72 € s DPH majú v rámci Slovenskej republiky poštovné a balné zadarmo. Ceny dopravy do zahraničia sa riadia platným cenníkom kuriérskej spoločnosti UPS.

4.7 Všetky objednávky v celkovej hodnote nad 50 € s DPH je potrebné uhradiť vopred a to buď bezhotovostnou platbou prevodom na účet alebo platbou cez TrustPay.


Spôsob zasielania pohľadníc pri službe "pošli pohľadnicu" - Slovenskou poštou ako pohľadnica, list druhej triedy. Cena poštovného už je súčasťou ceny za službu "pošli pohľadnicu" tzn. cena 2,- € pre SR a 2,50 € pre svet obsahuje tlač pohľadnice aj poštovné, čiže je konečná. Pohľadnica bude doručená adresátovi pravdepodobne v priebehu 3-4 pracovných dní (1 deň na tlač + 2-3 dni na poštovné v rámci SR, svet záleží od zvolenej krajiny a nevieme ho predpokladať). Čo sa týka 2-3 dní v rámci SR na poštovné je potrebné počítať s rezervou, ide o službu ktorú nevieme garantovať, je plne v réžií Slovenskej pošty a prípadné reklamácie na čas dodania do 3-4 dní tým pádom nie sme schopní prijať. Jediné čo vieme ovplyvniť je, že pohľadnica od nás odíde najneskôr na druhý pracovný deň od prijatia objednávky (ak pošlete pohľadnicu do 8,00 tak odíde pravdepodobne ešte v ten daný pracovný deň). Preto je potrebné, obzvlášť v čase Vianočných a Veľkonočných sviatkov počítať s väčšou časovou rezervou. Čo sa týka zasielania do zahraničia odporúčame časovú rezervu na doručenie min. týždeň.

 

V. Platobné podmienky a storno objednávky

 

5.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom  platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne  na účet spoločnosti ŠEVT,  a. s. uvedený v daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí  tovaru alebo služby.

5.2. Cena za tovar dodaný spoločnosťou ŠEVT,  a. s. na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť ŠEVT,  a. s.  kupujúcemu vystaví.

5.3. Minimálna hodnota objednávky je 12 EUR s DPH. V prípade, že hodnota objednávky bude nižšia ako minimálna hodnota, rozdiel bude doúčtovaný.

5.4. ŠEVT, a. s. si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému  tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet ŠEVTu, a. s., ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.

5.5. Objednávku je možné stornovať bez nutnosti platiť za objednaný tovar len do momentu kým nie je v administratívnom systéme (po prihlásení do svojho účtu to vidíte v časti "moje objednávky") označená ako "tlačiareň". V momente keď sú schválené podklady grafikom a vaša zákazka ide do tlače, objednávku nie je možné stornovať a je nutné za tovar zaplatiť plnú sumu bez ohľadu na to či o tovar máte záujem.

 


VI. Práca v grafickom editore 

 

6.1. Spoločnosť ŠEVT, a.s. nezasahuje do grafických návrhov zákazníkov (pokiaľ o to sám zákazník nepožiada) a teda bez predchádzajúcej žiadosti od zákazníka neopravuje a zároveň nezodpovedá za akékoľvek chyby v tlačových podkladoch

6.2. Spoločnosť ŠEVT, a.s. nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv ku fotografiám, ktoré zákazník použije na tlač svojich produktov. Zákazník potvrdzuje, že použitým fotografií neporušuje akékoľvek autorské práva tretích osôb.

6.3. V grafickom editore v časti vaša galéria si zákazník môže uložiť neobmedzené množstvo fotografií v jednotlivých albumov. Spoločnosť ŠEVT, a.s. však drzí tieto dáta v archíve len po dobu 12 mesiacov. Po prekročení tejto doby sú dáta staršie ako 12 mesiacov zo servera nenávratne vymazané. 


VII. Reklamácie a záručná doba

 

 

7.1. ŠEVT, a. s. poskytuje na dodaný tovar alebo služby záruku na akosť v trvaní 24 mesiacov.

7.2. Zodpovednosť za chyby dodávok tovaru alebo služieb a postup pri riešení reklamácií chýb sa spravuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka a reklamačného poriadku ŠEVT a.s. pre internetový obchod www.tlac-sevt.sk.

7.3. V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

7.4. V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

8.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z katalógu ŠEVT a.s. a z e-shopu www.tlac-sevt.sk. Na dodávku nadštandardného tovaru, ktorý nie je v ponuke ŠEVTu,  a. s a v e-shope uvedený, sa tieto všeobecné obchodné podmienky použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi ŠEVT-om,  a. s. a kupujúcim dohodnuté osobitnou zmluvou.

8.2. Písomnou dohodou medzi ŠEVT-om,  a. s. a kupujúcim môže byť použitie  týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10. 10. 2016. ŠEVT,  a. s. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.